ติดต่อเรา

หน่วย อาคาร เบอร์ติดต่อ
ประเมินผล อาคาร 3 ชั้น 5 02-201-2784  โทรสาร 02-201-2794
สัญญา  E-bidding อาคาร 3 ชั้น 5 02-201-0725  โทรสาร 02-201-2794
นำเข้าเวชภัณฑ์ใหม่ อาคาร 3 ชั้น 5 02-201-0177 โทรสาร 02-201-2794
จัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 5 02-201-1367 , 0928 โทรสาร 02-201-2794
ธุรการ อาคาร 3 ชั้น 5 02-201-2784  โทรสาร 02-201-2794
คลังเวชภัณฑ์ฯ อาคาร 3 ชั้น 5 02-201-1377, 02-201-2279 , 02-201-0158-9
ห้องขายเวชภัณฑ์ฯ ชั้น 1  อาคาร 1 ชั้น 1 02-201-1654
ห้องขายเวชภัณฑ์ฯ ชั้น 6  อาคาร 1 ชั้น 6 02-201-2882
ห้องขายเวชภัณฑ์ฯ ฉุกเฉิน  อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(ERใหม่ ข้างร้านกาแฟดอยตุง)
02-201-0354 , 02-201-0359