แจ้งรับใบสั่งซื้อ(ตึกเก่า)

แจ้งรับใบสั่งซื้องานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

แจ้งรับใบสั่งซื้อทางไลน์

ID LINE: po_rama

โทรศัพท์ 02-2010177 คุณอังศนา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ    https://med.mahidol.ac.th/instrumentadmin/sites/default/files/public/แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ1_1.doc

 

 

ขอแจ้งกำหนดเวลาการรับ PO

       เนื่องจากจำนวน PO มีปริมาณมากและต้องจัดเตรียมเอกสารส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับเวชภัณฑ์ฯ ดำเนินการต่อไป จึงขอความกรุณาผู้แทนบริษัทดำเนินการรับ PO ตามเวลาดังนี้

*****ช่วงเช้า   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 11.30 น. *****

*****ช่วงบ่าย  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. *****

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามต่อไป

ให้บริษัทนำตรายางบริษัทมาประทับตราในใบสั่งซื้อทุกครั้ง! ที่มารับใบสั่งซื้อ
กรุณามารับใบสั่งซื้อภายใน 3 วันทำการ
หลังรับใบสั่งซื้อ ให้ระบุ Lot , วันหมดอายุของสินค้า ในบิลส่งของด้วย
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้แทนไม่มาติดต่อตามกำหนด ทางงานเวชภัณฑ์ฯ จะแจ้งผู้จัดการ เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป
 
 
ใบสั่งซื้อ เวชภัณฑ์ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ กรุณารับ ที่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ชั้น 5 โทร 02-2004445