หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •      งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยจัดหาจัดซื้อ  รับและจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  เพื่อการรักษาผู้ป่วย  ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  และโครงการเพื่อสังคมของคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  นอกจากนี้ยังจำหน่ายเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยทั้งในคณะฯ  และผู้รับบริการนอกคณะฯ
  •      มีคลังย่อยต่างๆที่อยู่ในความดูแลของงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน  31 คลัง