เรื่องแจ้งงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสิทธเบิกค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค