You are here

22.2.2566 แนวปฏิบัติอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบสภาพตามวงรอบ

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794