สิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

 

  1. สิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(กรมบัญชีกลาง)
  2. สิทธิเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ประกันสังคม)
  3. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่7)2567
  4. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่2)2567
  5. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่6)2567