ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
อบรม แผนการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย

อบรม แผนการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานของ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ทำบุญเลี้ยงพระงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 9 กุมภาพันธ์ 2560 อาคาร 3 ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794