ประวัติพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

ประวัติการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย

          การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2514 ในโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2516 โดยมี ศ.นพ.สมพนธ์ บุญยคุปต์ เป็นประธาน คณะกรรมการโรคติดเชื้อคนแรกคือ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เป็นกรรมการและเลขานุการ และนาง บรรจง วรรณยิ่ง (รัตนอุบล) เป็นพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นเป็นคนแรกของประเทศไทย โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลดังนี้

1.  ทำการเฝ้าระวัง (Surveillance) โรคติดเชื้อชนิดต่างๆ 

2. ทำรายงานแจ้ง (Report) โรคต่างๆ 

3.  ทำนโยบายของโรงพยาบาลในการป้องกัน (prevention) การควบคุมโรค (control) การแยกผู้ป่วย (isolation) วิธีการ Aseptic procedure ต่างๆ และการทำลายเชื้อ

ฯลฯ