คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

alt
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (คณบดี)
 
alt
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)
 
alt
อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์)
 
alt
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา (รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ตำแหน่ง : ประธาน (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)
 
alt
ศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ภาควิชาพยาธิวิทยา)
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ภาควิชาพยาธิวิทยา)
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา
ตำแหน่ง : กรรมการ (ภาควิชาศัลยศาสตร์)
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการ (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี)
 
alt
อาจารย์ นายแพทย์นพพร อภิวัฒนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)
 
alt
อาจารย์ แพทย์หญิงธิดาทิต ประชานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
 
alt
แพทย์หญิงอสิตา วงศ์ไพรกรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)
 
alt
นางอารีย์ บุญบวรรัตนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
alt
เภสัชกรหญิงยุพา จรรยงค์วรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
alt
นางสาวศุกลดี ช้อยชาญชัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 
alt
นางนพมาศ มณีโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์)
 
alt
นางกานดา กาญจนโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์)
 
alt
นางนันทวรรณ เหลืองธาดา
ตำแหน่ง : กรรมการ (ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์)
 
alt
นางสาวรุ้งสวรรค์ สุวัฒโน
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)
 
alt
นางสาวสุนทรียา ศิริโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ และเลขานุการฯ (งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ)