บุคลากร

alt
พว.ถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
 
 
 
alt
พว.ทิพากร พรมี
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
alt
พว.สุมาวดี สกุนตนิยม
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
 
alt
พว.ณิชวรรณ หิรัญประภากร
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
 
alt
พว.มนัสนันท์ เงินสด
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
 
alt
พว.พาณิภัค กริยาผล
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
 
alt
พว.ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
 
  
พว.บุปผา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
 
 
 
alt
นางสาวอัญรินทร์ วีรวัฒน์ธีระ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
alt
นางสาวจิตติมา เพชรศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร