บทบาท/หน้าที่

หน้าที่หลัก

ดำเนินงานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตามที่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมอบหมาย

 

งานที่รับผิดชอบประจำ

๑. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังนี้

๑.๑ เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ก. การติดเชื้อของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยเน้นที่การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีการคาสายสวนปัสสาวะ

ข.ช่วยดำเนินงานเฝ้าระวังการติดเชื้อของผู้ป่วยในส่วนอื่นๆและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการติด เชื้อตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑.๒ ให้คำแนะนำแก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมและสิ่งคัดหลั่ง

๒. ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะแบบแผนความไวของเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาล ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มปัญหา โดยประสานงานกับห้อง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา เภสัชกร และแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง

๓. ร่วมในการสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

๔. มีส่วนร่วมในการทำวิจัยโครงการต่างๆ ของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและหน่วยงานอื่น

๕. เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะทำงานต่างๆ ของคณะฯ หรือหน่วยงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย