โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

 

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนครั้งที่ 2 

6 พฤษภาคม 2558

 

 

                    

 ตัวแทนพยาบาลจากหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติศัลยกรรม นำเสนอโครงการลดการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ                        

 

                                                             

 พยาบาล ICN นำเสนอ VAP Bundle ของโรงพยาบาล                ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย