อบรมเชื้อดื้อยา

            โครงการอบรมเชื้อดื้อยาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 8/1/2014

       

 

โครงการอบรมเชื้อดื้อยาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในบุคลากรกลุ่ม PMR และ X-ray

     

       

 

        โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

                              และการล้างมือตาม hand hygiene guideline