รับมอบวัว 1 คู่

RAMA Healthyfarm


          รับมอบวัว 1 คู่ จากการไถ่ชีวิตโดย ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด และอ.นพ.อรรถพล บุญเกิด  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมาภพันธ์ 2557 ณ ที่โรงงานเทศบาล ปทุมธานี

News_Date: 
Saturday, 8 February, 2014