แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2548 - 2551

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 25548 - 2551

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล