แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2565 - 2568

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2565 - 2568

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรุ่นที่ 19

นพ.กมลพงษ์ กันตะกนิษฐ์

พญ.ภณิติพร ไสยแก้ว

พญ.กัญญาวีญ์ มณีรัตน์

พญ.ณิชาภัทร นิลโกสิตย์

       

นพ.ปรินทร์ รัตนานนท์

นพ.นิธิศ หงษ์ทอง

นพ.กันตวัฒน์ ลีปายะคุณ

พญ.ปนัสยา เดชสุรางค์

       

พญ.ทวิณัฐ ศรคำ

พญ.ภิรมณ ชัยรัตนาวรรณ

พญ.ลัลน์ลิตา ชูแก้ว

พญ.ปริญดา แช่มช้อย

       

พญ.ประพิมพร เจริญผล

พญ.ณัฏฐภัทร ขัตตินานนท์