แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2564 - 2567

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2564 - 2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรุ่นที่ 18

นพ.กายพล เกษมลาวัณย์

นพ.รอซาลี รอแมยะ

พญ.ชนากานต์ เจริญสุขสมบูรณ์

พญ.พิชญ์สินี บัวเลิศ

       

พญ.รัญชนา สิริวรรณาภรณ์

พญ.พิม สุทธิรักษ์

พญ.ปุณยนุช รินประเสริฐมีชัย

นพ.ฐิติพัฒน์ มุ่งเจตนาดี

       

พญ.ธนิษฐา วรปิติรังสี

พญ.ณัฐธมล สังข์สกุล

นพ.นุชา นาคพิพัฒน์

พญ.ภารดี สุหรรษา

       

นพ.เมธาพัฒน์ บุญยิ่งสถิตย์

พญ.ปริยาภัทร บัวแก้ว