แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2560 - 2563

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2560 - 2563

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรุ่นที่ 14 อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวณิช

พญ.ธนาภรณ์ แสงสว่าง

นพ.เอกไพบูลย์ เชื้อทองฮัว

พญ.ปิยนุช โล่ห์วนิชชัย

นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน

       

พญ.ณิชกานต์ บุญยก

นพ.วันเฉลิม กองโชค

นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน

นพ.วาปี มาศผล

       

นพ.ณปฐม ซุ้นสุวรรณ

พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ

นพ.สุรนันต์ นิลมาลย์

พญ.สุจิณณา หินทอง

       

พญ.จีรนันท์ บริบูรณ์

พญ.ธิดารัตน์ รัตนนิคม