เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2558 - 2561

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2558 - 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำรุ่นที่ 12 อ.นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล

พญ.ชนัดดา งามไพบูลย์สมบัติ

พญ.สุจินดา สามารถ

นพ.นภัส ลาวัณย์ทักษิณ

พญ.ชญาณี เก้าเอี้ยน

       

นพ.สุธี คงเกียรติไพบูลย์

พญ.จันทิมา โอภาวัฒนสิน

พญ.อภิชญา สุขประเสริฐ

นพ.พีรวิชญ์ จีรทีปตานนท์

       

พญ.พัชราภรณ์ คล่องแคล่ว

นพ.บัณฑวิช สุดสงวนา

พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์

พญ.กมลพรรณ ถิระพงษ์

       

นพ.กานต์ สุทธาพานิช