ผลงานวิจัยประจำปี 2564

ผลงานวิจัยประจำปี2564
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ไฟล์

Supatanakij P, Yuksen C, Chantawong T, Sawangwong P, Jenpanitpong C, Patchkrua J, Kanchayawong P. Straddle versus Conventional Chest Compressions in a Confined Space; a Comparative Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 14;9(1):e4. doi: 10.22037/aaem.v9i1.994. PMID: 33313571; PMCID: PMC7720852.
Tangkulpanich P, Yuksen C, Kongchok W, Jenpanitpong C. Clinical Predictors of Emergency Department Revisits within 48 Hours of Discharge; a Case Control Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 5;9(1):e1. doi: 10.22037/aaem.v9i1.891. PMID: 33313568; PMCID: PMC7720856.
Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.
Sanguanwit P, Yuksen C, Laowattana N. Direct Versus Video Laryngoscopy in Emergency Intubation: A Randomized Control Trial Study. Bull Emerg Trauma. 2021 Jul;9(3):118-124. doi: 10.30476/BEAT.2021.89922.1240. PMID: 34307701; PMCID: PMC8286653.
Athinartrattanapong N, Yuksen C, Leela-Amornsin S, Jenpanitpong C, Wongwaisayawan S, Leelapattana P. Prediction Score for Cervical Spine Fracture in Patients with Traumatic Neck Injury. Neurol Res Int. 2021 Mar 18;2021:6658679. doi: 10.1155/2021/6658679. PMID: 33815844; PMCID: PMC7994086.
Angkoontassaneeyarat C, Yuksen C, Jenpanitpong C, Rukthai P, Seanpan M, Pongprajak D, Laksanamapune T. Effectiveness of a Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary Resuscitation Program Developed by the Thailand National Institute of Emergency Medicine (NIEMS). Prehosp Disaster Med. 2021 Oct 14:1-6. doi: 10.1017/S1049023X21001084. Epub ahead of print. PMID: 34645532.
Chongthavonsatit N, Kovavinthaweewat C, Yuksen C, Sittichanbuncha Y, Angkoontassaneeyarat C, Atiksawedparit P, Phattharapornjaroen P. Comparison of Accuracy and Speed in Computer-Assisted Versus Conventional Methods for Pediatric Drug Dose Calculation: A Scenario-Based Randomized Controlled Trial. Glob Pediatr Health. 2021 Mar 19;8:2333794X21999144. doi: 10.1177/2333794X21999144. PMID: 33796633; PMCID: PMC7983417.
Prachanukool T, Yuksen C, Jintanavasan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Decision-Making by Emergency Medicine Personnel in Prehospital Treatment of Patients Receiving Palliative Care: A Questionnaire, Comparative Cohort Study. Adv Med Educ Pract. 2021 Sep 29;12:1111-1118. doi: 10.2147/AMEP.S323557. PMID: 34616196; PMCID: PMC8487797.
Savatmongkorngul S, Yuksen C, Maspol W, Sricharoen P, Wongwaisayawan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Mortality Rate of Trauma Patients with ESI Triage Level 1-2 Who Underwent Computerized Tomography-PANSCAN versus Conventional Computerized Tomography Scan. Open Access Emerg Med. 2021 Oct 18;13:457-463. doi: 10.2147/OAEM.S330294. PMID: 34703331; PMCID: PMC8536882.

Thumtecho S, Sriapha C, Tongpoo A, Udomsubpayakul U, Wananukul W, Trakulsrichai S. Poisoning of glutaraldehyde-containing products: clinical characteristics and outcomes. Clin Toxicol (Phila). 2021 Jun;59(6):480-487. doi: 10.1080/15563650.2020.1832231. Epub 2020 Oct 28. PMID: 33112670.
Davidson C, Cao D, King T, Weiss ST, Wongvisavakorn S, Ratprasert N, Trakulsrichai S, Srisuma S. A comparative analysis of kratom exposure cases in Thailand and the United States from 2010-2017. Am J Drug Alcohol Abuse. 2021 Jan 2;47(1):74-83. doi: 10.1080/00952990.2020.1836185. Epub 2020 Nov 24. Erratum in: Am J Drug Alcohol Abuse. 2021 Jan 26;:1. PMID: 33232183.
Trakulsrichai S, Boonyok N, Tansuwannarat P, Sriapha C, Wananukul W. Poisoning of Butanol-Containing Products: Clinical Characteristics and Outcomes. Int J Gen Med. 2021 Sep 22;14:6001-6008. doi: 10.2147/IJGM.S325398. PMID: 34588804; PMCID: PMC8473844.
Getsuwan S, Tanpowpong P, Trakulsrichai S, Sornmayura P, Treepongkaruna S. A Surviving Child from Acute Liver Failure after an Ingestion of Cassia occidentalis Seeds. J Trop Pediatr. 2021 Jan 29;67(1):fmaa087. doi: 10.1093/tropej/fmaa087. PMID: 33227120.
Ya K MS, Methaneethorn J PhD, Tran QB PhD, Trakulsrichai S MD, Wananukul W MD, Lohitnavy M PhD. Development of a Physiologically Based Pharmacokinetic Model of Mitragynine, Psychoactive Alkaloid in Kratom (Mitragyna Speciosa Korth.), In Rats and Humans. J Psychoactive Drugs. 2021 Apr-Jun;53(2):127-139. doi: 10.1080/02791072.2020.1849877. Epub 2020 Dec 2. PMID: 34003732.

Tansuwannarat P, Atiksawedparit P, Wibulpolprasert A, Mankasetkit N. Prehospital time of suspected stroke patients treated by emergency medical service: a nationwide study in Thailand. Int J Emerg Med. 2021 Jul 19;14(1):37. doi: 10.1186/s12245-021-00361-w. PMID: 34281496; PMCID: PMC8287686.

Kukusamude C, Sricharoen P, Limchoowong N, Kongsri S. Heavy metals and probabilistic risk assessment via rice consumption in Thailand. Food Chem. 2021 Jan 1;334:127402. doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127402. Epub 2020 Jul 4. PMID: 32711260.
Laksee S, Supachettapun C, Muangsin N, Lertsarawut P, Rattanawongwiboon T, Sricharoen P, Limchoowong N, Chutimasakul T, Kwamman T, Hemvichian K. Targeted Gold Nanohybrids Functionalized with Folate-Hydrophobic-Quaternized Pullulan Delivering Camptothecin for Enhancing Hydrophobic Anticancer Drug Efficacy. Polymers (Basel). 2021 Aug 10;13(16):2670. doi: 10.3390/polym13162670. PMID: 34451205; PMCID: PMC8400492.
Sricharoen P, Kongsri S, Kukusamude C, Areerob Y, Nuengmatcha P, Chanthai S, Limchoowong N. Ultrasound-irradiated synthesis of 3-mercaptopropyl trimethoxysilane-modified hydroxyapatite derived from fish-scale residues followed by ultrasound-assisted organic dyes removal. Sci Rep. 2021 Mar 10;11(1):5560. doi: 10.1038/s41598-021-85206-5. PMID: 33692430; PMCID: PMC7946890.
Pimsin N, Kongsanan N, Keawprom C, Sricharoen P, Nuengmatcha P, Oh WC, Areerob Y, Chanthai S, Limchoowong N. Ultratrace Detection of Nickel(II) Ions in Water Samples Using Dimethylglyoxime-Doped GQDs as the Induced Metal Complex Nanoparticles by a Resonance Light Scattering Sensor. ACS Omega. 2021 Jun 2;6(23):14796-14805. doi: 10.1021/acsomega.1c00190. PMID: 34151061; PMCID: PMC8209797.
Kongsanan N, Pimsin N, Keawprom C, Sricharoen P, Areerob Y, Nuengmatcha P, Oh WC, Chanthai S, Limchoowong N. A Fluorescence Switching Sensor for Sensitive and Selective Detections of Cyanide and Ferricyanide Using Mercuric Cation-Graphene Quantum Dots. ACS Omega. 2021 May 21;6(22):14379-14393. doi: 10.1021/acsomega.1c01242. PMID: 34124460; PMCID: PMC8190883.
Kongsri S, Sricharoen P, Limchoowong N, Kukusamude C. Tracing the Geographical Origin of Thai Hom Mali Rice in Three Contiguous Provinces of Thailand Using Stable Isotopic and Elemental Markers Combined with Multivariate Analysis. Foods. 2021 Oct 1;10(10):2349. doi: 10.3390/foods10102349. PMID: 34681398; PMCID: PMC8535565.
Savatmongkorngul S, Yuksen C, Maspol W, Sricharoen P, Wongwaisayawan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Mortality Rate of Trauma Patients with ESI Triage Level 1-2 Who Underwent Computerized Tomography-PANSCAN versus Conventional Computerized Tomography Scan. Open Access Emerg Med. 2021 Oct 18;13:457-463. doi: 10.2147/OAEM.S330294. PMID: 34703331; PMCID: PMC8536882.

Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.
Savatmongkorngul S, Yuksen C, Maspol W, Sricharoen P, Wongwaisayawan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Mortality Rate of Trauma Patients with ESI Triage Level 1-2 Who Underwent Computerized Tomography-PANSCAN versus Conventional Computerized Tomography Scan. Open Access Emerg Med. 2021 Oct 18;13:457-463. doi: 10.2147/OAEM.S330294. PMID: 34703331; PMCID: PMC8536882.

Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.
Suttapanit K, Wisan M, Sanguanwit P, Prachanukool T. Prognostic Accuracy of VqSOFA for Predicting 28-day Mortality in Patients with Suspected Sepsis in the Emergency Department. Shock. 2021 Sep 1;56(3):368-373. doi: 10.1097/SHK.0000000000001754. PMID: 33577246.
Prachanukool T, Yuksen C, Jintanavasan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Decision-Making by Emergency Medicine Personnel in Prehospital Treatment of Patients Receiving Palliative Care: A Questionnaire, Comparative Cohort Study. Adv Med Educ Pract. 2021 Sep 29;12:1111-1118. doi: 10.2147/AMEP.S323557. PMID: 34616196; PMCID: PMC8487797.

Suttapanit K, Boriboon J, Sanguanwit P. Risk factors for non-invasive ventilation failure in influenza infection with acute respiratory failure in emergency department. Am J Emerg Med. 2021 Jul;45:368-373. doi: 10.1016/j.ajem.2020.08.094. Epub 2020 Sep 6. PMID: 33041144.
Sanguanwit P, Yuksen C, Laowattana N. Direct Versus Video Laryngoscopy in Emergency Intubation: A Randomized Control Trial Study. Bull Emerg Trauma. 2021 Jul;9(3):118-124. doi: 10.30476/BEAT.2021.89922.1240. PMID: 34307701; PMCID: PMC8286653.
Prachanukool T, Sanguanwit P, Thodamrong F, Suttapanit K. The 28-Day Mortality Outcome of the Complete Hour-1 Sepsis Bundle in the Emergency Department. Shock. 2021 Dec 1;56(6):969-974. doi: 10.1097/SHK.0000000000001815. PMID: 34779799; PMCID: PMC8579988.
Suttapanit K, Wisan M, Sanguanwit P, Prachanukool T. Prognostic Accuracy of VqSOFA for Predicting 28-day Mortality in Patients with Suspected Sepsis in the Emergency Department. Shock. 2021 Sep 1;56(3):368-373. doi: 10.1097/SHK.0000000000001754. PMID: 33577246.

Tangkulpanich P, Yuksen C, Kongchok W, Jenpanitpong C. Clinical Predictors of Emergency Department Revisits within 48 Hours of Discharge; a Case Control Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 5;9(1):e1. doi: 10.22037/aaem.v9i1.891. PMID: 33313568; PMCID: PMC7720856.
Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.

Athinartrattanapong N, Yuksen C, Leela-Amornsin S, Jenpanitpong C, Wongwaisayawan S, Leelapattana P. Prediction Score for Cervical Spine Fracture in Patients with Traumatic Neck Injury. Neurol Res Int. 2021 Mar 18;2021:6658679. doi: 10.1155/2021/6658679. PMID: 33815844; PMCID: PMC7994086.
Jujo S, Lee-Jayaram JJ, Sakka BI, Nakahira A, Kataoka A, Izumo M, Kusunose K, Athinartrattanapong N, Oikawa S, Berg BW. Pre-clinical medical student cardiac point-of-care ultrasound curriculum based on the American Society of Echocardiography recommendations: a pilot and feasibility study. Pilot Feasibility Stud. 2021 Sep 14;7(1):175. doi: 10.1186/s40814-021-00910-3. PMID: 34521479; PMCID: PMC8438804.

Wannigama DL, Amarasiri M, Hurst C, Phattharapornjaroen P, Abe S, Hongsing P, Rad SMAH, Pearson L, Saethang T, Luk-In S, Kueakulpattana N, Storer RJ, Ounjai P, Jacquet A, Leelahavanichkul A, Chatsuwan T. Tracking COVID-19 with wastewater to understand asymptomatic transmission. Int J Infect Dis. 2021 Jul;108:296-299. doi: 10.1016/j.ijid.2021.05.005. Epub 2021 May 11. PMID: 33989774; PMCID: PMC8111879.
Khorram-Manesh A, Burkle FM, Phattharapornjaroen P, Ahmadi Marzaleh M, Sultan MA, Mäntysaari M, Carlström E, Goniewicz K, Santamaria E, Comandante JD, Dobson R, Hreckovski B, Torgersen GE, Mortelmans LJ, de Jong M, Robinson Y. The Development of Swedish Military Healthcare System: Part II-Re-evaluating the Military and Civilian Healthcare Systems in Crises Through a Dialogue and Study Among Practitioners. Mil Med. 2021 Jan 30;186(3-4):e442-e450. doi: 10.1093/milmed/usaa364. PMID: 33135765; PMCID: PMC7665683.
Phattharapornjaroen P, Sittichanbuncha Y, Atiksawedparit P, Sawanyawisuth K. Characteristics of Pediatric Emergency and Risk Factors for Life-saving Interventions. Glob Pediatr Health. 2021 Jan 24;8:2333794X21990340. doi: 10.1177/2333794X21990340. PMID: 33614844; PMCID: PMC7841656.
Shein AMS, Wannigama DL, Higgins PG, Hurst C, Abe S, Hongsing P, Chantaravisoot N, Saethang T, Luk-In S, Liao T, Nilgate S, Rirerm U, Kueakulpattana N, Laowansiri M, Srisakul S, Muhummudaree N, Techawiwattanaboon T, Gan L, Xu C, Kupwiwat R, Phattharapornjaroen P, Rojanathanes R, Leelahavanichkul A, Chatsuwan T. Novel colistin-EDTA combination for successful eradication of colistin-resistant Klebsiella pneumoniae catheter-related biofilm infections. Sci Rep. 2021 Nov 4;11(1):21676. doi: 10.1038/s41598-021-01052-5. PMID: 34737361; PMCID: PMC8568960.
Khorram-Manesh A, Phattharapornjaroen P, Mortelmans LJ, Goniewicz K, Verheul M, Sörensen JL, Pereira I, Ricklin ME, Faccincani R, Dark PM, Carlström E, Ahmadi Marzaleh M, Peyravi MR, Al Sultan M, Santamaria E, Comandante JD, Burkle F. Current Perspectives and Concerns Facing Hospital Evacuation: The Results of a Pilot Study and Literature Review. Disaster Med Public Health Prep. 2021 Feb 3:1-9. doi: 10.1017/dmp.2020.391. Epub ahead of print. PMID: 33531099.
Phattharapornjaroen P, Glantz V, Carlström E, Dahlén Holmqvist L, Sittichanbuncha Y, Khorram-Manesh A. The Feasibility of Implementing the Flexible Surge Capacity Concept in Bangkok: Willing Participants and Educational Gaps. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 22;18(15):7793. doi: 10.3390/ijerph18157793. PMID: 34360083; PMCID: PMC8345441.
Kueakulpattana N, Wannigama DL, Luk-In S, Hongsing P, Hurst C, Badavath VN, Jenjaroenpun P, Wongsurawat T, Teeratakulpisan N, Kerr SJ, Abe S, Phattharapornjaroen P, Shein AMS, Saethang T, Chantaravisoot N, Amarasiri M, Higgins PG, Chatsuwan T. Multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae infection in heterosexual men with reduced susceptibility to ceftriaxone, first report in Thailand. Sci Rep. 2021 Nov 4;11(1):21659. doi: 10.1038/s41598-021-00675-y. PMID: 34737332; PMCID: PMC8569152.
Chongthavonsatit N, Kovavinthaweewat C, Yuksen C, Sittichanbuncha Y, Angkoontassaneeyarat C, Atiksawedparit P, Phattharapornjaroen P. Comparison of Accuracy and Speed in Computer-Assisted Versus Conventional Methods for Pediatric Drug Dose Calculation: A Scenario-Based Randomized Controlled Trial. Glob Pediatr Health. 2021 Mar 19;8:2333794X21999144. doi: 10.1177/2333794X21999144. PMID: 33796633; PMCID: PMC7983417.

Suttapanit K, Boriboon J, Sanguanwit P. Risk factors for non-invasive ventilation failure in influenza infection with acute respiratory failure in emergency department. Am J Emerg Med. 2021 Jul;45:368-373. doi: 10.1016/j.ajem.2020.08.094. Epub 2020 Sep 6. PMID: 33041144.
Prachanukool T, Sanguanwit P, Thodamrong F, Suttapanit K. The 28-Day Mortality Outcome of the Complete Hour-1 Sepsis Bundle in the Emergency Department. Shock. 2021 Dec 1;56(6):969-974. doi: 10.1097/SHK.0000000000001815. PMID: 34779799; PMCID: PMC8579988.
Suttapanit K, Wisan M, Sanguanwit P, Prachanukool T. Prognostic Accuracy of VqSOFA for Predicting 28-day Mortality in Patients with Suspected Sepsis in the Emergency Department. Shock. 2021 Sep 1;56(3):368-373. doi: 10.1097/SHK.0000000000001754. PMID: 33577246.

Angkoontassaneeyarat C, Yuksen C, Jenpanitpong C, Rukthai P, Seanpan M, Pongprajak D, Laksanamapune T. Effectiveness of a Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary Resuscitation Program Developed by the Thailand National Institute of Emergency Medicine (NIEMS). Prehosp Disaster Med. 2021 Oct 14:1-6. doi: 10.1017/S1049023X21001084. Epub ahead of print. PMID: 34645532.
Chongthavonsatit N, Kovavinthaweewat C, Yuksen C, Sittichanbuncha Y, Angkoontassaneeyarat C, Atiksawedparit P, Phattharapornjaroen P. Comparison of Accuracy and Speed in Computer-Assisted Versus Conventional Methods for Pediatric Drug Dose Calculation: A Scenario-Based Randomized Controlled Trial. Glob Pediatr Health. 2021 Mar 19;8:2333794X21999144. doi: 10.1177/2333794X21999144. PMID: 33796633; PMCID: PMC7983417.

Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.

Supatanakij P, Yuksen C, Chantawong T, Sawangwong P, Jenpanitpong C, Patchkrua J, Kanchayawong P. Straddle versus Conventional Chest Compressions in a Confined Space; a Comparative Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 14;9(1):e4. doi: 10.22037/aaem.v9i1.994. PMID: 33313571; PMCID: PMC7720852.
Tangkulpanich P, Yuksen C, Kongchok W, Jenpanitpong C. Clinical Predictors of Emergency Department Revisits within 48 Hours of Discharge; a Case Control Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 5;9(1):e1. doi: 10.22037/aaem.v9i1.891. PMID: 33313568; PMCID: PMC7720856.
Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.
Athinartrattanapong N, Yuksen C, Leela-Amornsin S, Jenpanitpong C, Wongwaisayawan S, Leelapattana P. Prediction Score for Cervical Spine Fracture in Patients with Traumatic Neck Injury. Neurol Res Int. 2021 Mar 18;2021:6658679. doi: 10.1155/2021/6658679. PMID: 33815844; PMCID: PMC7994086.
Angkoontassaneeyarat C, Yuksen C, Jenpanitpong C, Rukthai P, Seanpan M, Pongprajak D, Laksanamapune T. Effectiveness of a Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary Resuscitation Program Developed by the Thailand National Institute of Emergency Medicine (NIEMS). Prehosp Disaster Med. 2021 Oct 14:1-6. doi: 10.1017/S1049023X21001084. Epub ahead of print. PMID: 34645532.
Prachanukool T, Yuksen C, Jintanavasan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Decision-Making by Emergency Medicine Personnel in Prehospital Treatment of Patients Receiving Palliative Care: A Questionnaire, Comparative Cohort Study. Adv Med Educ Pract. 2021 Sep 29;12:1111-1118. doi: 10.2147/AMEP.S323557. PMID: 34616196; PMCID: PMC8487797.
Savatmongkorngul S, Yuksen C, Maspol W, Sricharoen P, Wongwaisayawan S, Jenpanitpong C, Watcharakitpaisan S, Kaninworapan P, Maijan K. Mortality Rate of Trauma Patients with ESI Triage Level 1-2 Who Underwent Computerized Tomography-PANSCAN versus Conventional Computerized Tomography Scan. Open Access Emerg Med. 2021 Oct 18;13:457-463. doi: 10.2147/OAEM.S330294. PMID: 34703331; PMCID: PMC8536882.

Prachanukool T, Yuksen C, Tienpratarn W, Savatmongkorngul S, Tangkulpanich P, Jenpanitpong C, Phootothum Y, Phontabtim M, Nuanprom P. Clinical Prediction Score for Ruptured Appendicitis in ED. Emerg Med Int. 2021 Mar 12;2021:6947952. doi: 10.1155/2021/6947952. PMID: 33777454; PMCID: PMC7981174.