ผลงานวิจัยประจำปี 2563

ผลงานวิจัยประจำปี2563
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ไฟล์

Suttapanit K, Yuksen C, Aramvanitch K, Meemongkol T, Chandech A, Songkathee B, Nuanprom P. Comparison of the effectiveness of endotracheal tube holder with the conventional method in a manikin model. Turk J Emerg Med. 2020 Oct 7;20(4):175-179. doi: 10.4103/2452-2473.297470. PMID: 33089025; PMCID: PMC7549516.
Liengswangwong W, Yuksen C, Thepkong T, Nakasint P, Jenpanitpong C. Early detection of non-invasive ventilation failure among acute respiratory failure patients in the emergency department. BMC Emerg Med. 2020 Oct 7;20(1):80. doi: 10.1186/s12873-020-00376-1. PMID: 33028230; PMCID: PMC7542761.
Tienpratarn W, Yuksen C, Aramvanitch K, Suttapanit K, Mankong Y, Yaemluksanalert N, Meesawad S. Success Rate of Endotracheal Intubation Using Inline Stabilization with and without Cervical Hard Collar; a Comparative Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Oct 10;8(1):e81. PMID: 33244516; PMCID: PMC7682630.
Sricharoen P, Phinyo P, Patumanond J, Piyayotai D, Sittichanbuncha Y, Yuksen C, Likittanasombat K, Cheuathonghua E. Clinical Predictors Influencing the Length of Stay in Emergency Department Patients Presenting with Acute Heart Failure. Medicina (Kaunas). 2020 Aug 27;56(9):434. doi: 10.3390/medicina56090434. PMID: 32867269; PMCID: PMC7558979.
Yuksen C, Sricharoen P, Puengsamran N, Saksobhavivat N, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Diagnostic properties of a portable near-infrared spectroscopy to detect intracranial hematoma in traumatic brain injury patients. Eur J Radiol Open. 2020 Jul 29;7:100246. doi: 10.1016/j.ejro.2020.100246. PMID: 32775555; PMCID: PMC7394853.
Sricharoen P, Poungnil A, Yuksen C. Immediate Prescription of Oral Antihypertensive Agents in Hypertensive Urgency Patients and the Risk of Revisits with Elevated Blood Pressure. Open Access Emerg Med. 2020 Nov 3;12:333-340. doi: 10.2147/OAEM.S275799. PMID: 33177893; PMCID: PMC7650220.
Aramvanitch K, Yuksen C, Jenpanitpong C, Nuanprom P, Phootothum Y, Phontabtim M, Watcharakitpaisan S. Validity of mild TBI risk score to predict intracranial hemorrhage in cases of mild traumatic brain injury in Thailand. Trauma Surg Acute Care Open. 2020 Apr 19;5(1):e000453. doi: 10.1136/tsaco-2020-000453. PMID: 32377569; PMCID: PMC7199817.
Yuksen C, Phattharapornjaroen P, Kreethep W, Suwanmano C, Jenpanitpong C, Nonnongku R, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Bag-Valve Mask versus Endotracheal Intubation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest on Return of Spontaneous Circulation: A National Database Study. Open Access Emerg Med. 2020 Mar 12;12:43-46. doi: 10.2147/OAEM.S229356. PMID: 32210644; PMCID: PMC7075431.
Yuksen C, Phattharapornjaroen P, Kreethep W, Suwanmano C, Jenpanitpong C, Nonnongku R, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Adrenaline use as a poor predictor for the return of spontaneous circulation among victims of out-of-hospital cardiac arrest according to a national emergency medical services database. Turk J Emerg Med. 2020 Jan 28;20(1):18-21. doi: 10.4103/2452-2473.276382. PMID: 32355897; PMCID: PMC7189820.
Supatanakij P, Yuksen C, Chantawong T, Sawangwong P, Jenpanitpong C, Patchkrua J, Kanchayawong P. Straddle versus Conventional Chest Compressions in a Confined Space; a Comparative Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 14;9(1):e4. doi: 10.22037/aaem.v9i1.994. PMID: 33313571; PMCID: PMC7720852.
Tangkulpanich P, Yuksen C, Kongchok W, Jenpanitpong C. Clinical Predictors of Emergency Department Revisits within 48 Hours of Discharge; a Case Control Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 5;9(1):e1. doi: 10.22037/aaem.v9i1.891. PMID: 33313568; PMCID: PMC7720856.

Sriapha C, Trakulsrichai S, Tongpoo A, Pradoo A, Rittilert P, Wananukul W. Acute Imidacloprid Poisoning in Thailand. Ther Clin Risk Manag. 2020 Nov 10;16:1081-1088. doi: 10.2147/TCRM.S269161. PMID: 33204096; PMCID: PMC7667159.
Pradoo A, Sriapha C, Trakulsrichai S, Tongpoo A, Kheiawsawang M, Wananukul W. Clinical Characteristics of Acalypha indica Poisoning. Int J Gen Med. 2020 Aug 25;13:539-545. doi: 10.2147/IJGM.S263199. PMID: 32943907; PMCID: PMC7468509.
Trakulsrichai S, Chumvanichaya K, Sriapha C, Tongpoo A, Wananukul W. Toad Poisoning: Clinical Characteristics and Outcomes. Ther Clin Risk Manag. 2020 Dec 16;16:1235-1241. doi: 10.2147/TCRM.S272863. PMID: 33363378; PMCID: PMC7752649.
Trakulsrichai S, Jeeratheepatanont P, Sriapha C, Tongpoo A, Wananukul W. Myotoxic Mushroom Poisoning in Thailand: Clinical Characteristics and Outcomes. Int J Gen Med. 2020 Nov 17;13:1139-1146. doi: 10.2147/IJGM.S271914. PMID: 33235487; PMCID: PMC7680089.
Sriapha C, Trakulsrichai S, Intaraprasong P, Wongvisawakorn S, Tongpoo A, Schimmel J, Wananukul W. Imidacloprid poisoning case series: potential for liver injury. Clin Toxicol (Phila). 2020 Feb;58(2):136-138. doi: 10.1080/15563650.2019.1616091. Epub 2019 May 16. PMID: 31092066.
Thumtecho S, Sriapha C, Tongpoo A, Udomsubpayakul U, Wananukul W, Trakulsrichai S. Poisoning of glutaraldehyde-containing products: clinical characteristics and outcomes. Clin Toxicol (Phila). 2021 Jun;59(6):480-487. doi: 10.1080/15563650.2020.1832231. Epub 2020 Oct 28. PMID: 33112670.
Thumtecho S, Schimmel J, Trakulsrichai S. Complex regional pain syndrome following a centipede bite: a case report. Clin Toxicol (Phila). 2020 Jul;58(7):777-779. doi: 10.1080/15563650.2019.1686515. Epub 2019 Nov 26. PMID: 31771369.
Sathirapongsasuti N, Khonchom K, Poonsawat T, Pransilpa M, Ongsara S, Detsri U, Bungbai S, Lawanangkoon SA, Pattanaporkrattana W, Trakulsrichai S. Rapid and Accurate Species-Specific PCR for the Identification of Lethal Chironex Box Jellyfish in Thailand. Int J Environ Res Public Health. 2020 Dec 30;18(1):219. doi: 10.3390/ijerph18010219. PMID: 33396697; PMCID: PMC7796029.
Davidson C, Cao D, King T, Weiss ST, Wongvisavakorn S, Ratprasert N, Trakulsrichai S, Srisuma S. A comparative analysis of kratom exposure cases in Thailand and the United States from 2010-2017. Am J Drug Alcohol Abuse. 2021 Jan 2;47(1):74-83. doi: 10.1080/00952990.2020.1836185. Epub 2020 Nov 24. Erratum in: Am J Drug Alcohol Abuse. 2021 Jan 26;:1. PMID: 33232183.
Ya K MS, Methaneethorn J PhD, Tran QB PhD, Trakulsrichai S MD, Wananukul W MD, Lohitnavy M PhD. Development of a Physiologically Based Pharmacokinetic Model of Mitragynine, Psychoactive Alkaloid in Kratom (Mitragyna Speciosa Korth.), In Rats and Humans. J Psychoactive Drugs. 2021 Apr-Jun;53(2):127-139. doi: 10.1080/02791072.2020.1849877. Epub 2020 Dec 2. PMID: 34003732.

Thungkatikajonkit P, Wongwaisayawan S, Wibulpolprasert A, Viseshsindh W, Kaewlai R. Is Combined Ultrasound with Radiography Sufficient for the Diagnosis of Obstructive Ureteric Stone in Patients with Acute Flank Pain? J Med Ultrasound. 2019 Dec 10;28(2):86-91. doi: 10.4103/JMU.JMU_49_19. PMID: 32874866; PMCID: PMC7446686.

Yuksen C, Sricharoen P, Puengsamran N, Saksobhavivat N, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Diagnostic properties of a portable near-infrared spectroscopy to detect intracranial hematoma in traumatic brain injury patients. Eur J Radiol Open. 2020 Jul 29;7:100246. doi: 10.1016/j.ejro.2020.100246. PMID: 32775555; PMCID: PMC7394853.
Sricharoen P, Phinyo P, Patumanond J, Piyayotai D, Sittichanbuncha Y, Yuksen C, Likittanasombat K, Cheuathonghua E. Clinical Predictors Influencing the Length of Stay in Emergency Department Patients Presenting with Acute Heart Failure. Medicina (Kaunas). 2020 Aug 27;56(9):434. doi: 10.3390/medicina56090434. PMID: 32867269; PMCID: PMC7558979.
Kukusamude C, Sricharoen P, Limchoowong N, Kongsri S. Heavy metals and probabilistic risk assessment via rice consumption in Thailand. Food Chem. 2021 Jan 1;334:127402. doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127402. Epub 2020 Jul 4. PMID: 32711260.
Sricharoen P, Limchoowong N, Nuengmatcha P, Chanthai S. Ultrasonic-assisted recycling of Nile tilapia fish scale biowaste into low-cost nano-hydroxyapatite: Ultrasonic-assisted adsorption for Hg2+ removal from aqueous solution followed by "turn-off" fluorescent sensor based on Hg2+-graphene quantum dots. Ultrason Sonochem. 2020 May;63:104966. doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.104966. Epub 2020 Jan 14. PMID: 31972376.
Sricharoen P, Poungnil A, Yuksen C. Immediate Prescription of Oral Antihypertensive Agents in Hypertensive Urgency Patients and the Risk of Revisits with Elevated Blood Pressure. Open Access Emerg Med. 2020 Nov 3;12:333-340. doi: 10.2147/OAEM.S275799. PMID: 33177893; PMCID: PMC7650220.

Jenjitranant P, Tunlayadechanont P, Prachanukool T, Kaewlai R. Correlation between optic nerve sheath diameter measured on imaging with acute pathologies found on computed tomography of trauma patients. Eur J Radiol. 2020 Apr;125:108875. doi: 10.1016/j.ejrad.2020.108875. Epub 2020 Feb 8. PMID: 32105916.

Petsakul S, Morakul S, Tangsujaritvijit V, Kunawut P, Singhatas P, Sanguanwit P. Effects of thiamine on vasopressor requirements in patients with septic shock: a prospective randomized controlled trial. BMC Anesthesiol. 2020 Nov 9;20(1):280. doi: 10.1186/s12871-020-01195-4. PMID: 33167911; PMCID: PMC7650202.
Lertwattanachai T, Montakantikul P, Tangsujaritvijit V, Sanguanwit P, Sueajai J, Auparakkitanon S, Dilokpattanamongkol P. Clinical outcomes of empirical high-dose meropenem in critically ill patients with sepsis and septic shock: a randomized controlled trial. J Intensive Care. 2020 Apr 15;8:26. doi: 10.1186/s40560-020-00442-7. PMID: 32318268; PMCID: PMC7158081.
Suttapanit K, Boriboon J, Sanguanwit P. Risk factors for non-invasive ventilation failure in influenza infection with acute respiratory failure in emergency department. Am J Emerg Med. 2021 Jul;45:368-373. doi: 10.1016/j.ajem.2020.08.094. Epub 2020 Sep 6. PMID: 33041144.

Tangkulpanich P, Yuksen C, Kongchok W, Jenpanitpong C. Clinical Predictors of Emergency Department Revisits within 48 Hours of Discharge; a Case Control Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 5;9(1):e1. doi: 10.22037/aaem.v9i1.891. PMID: 33313568; PMCID: PMC7720856.

Liengswangwong W, Yuksen C, Thepkong T, Nakasint P, Jenpanitpong C. Early detection of non-invasive ventilation failure among acute respiratory failure patients in the emergency department. BMC Emerg Med. 2020 Oct 7;20(1):80. doi: 10.1186/s12873-020-00376-1. PMID: 33028230; PMCID: PMC7542761.
Aramvanitch K, Yuksen C, Jenpanitpong C, Nuanprom P, Phootothum Y, Phontabtim M, Watcharakitpaisan S. Validity of mild TBI risk score to predict intracranial hemorrhage in cases of mild traumatic brain injury in Thailand. Trauma Surg Acute Care Open. 2020 Apr 19;5(1):e000453. doi: 10.1136/tsaco-2020-000453. PMID: 32377569; PMCID: PMC7199817.
Yuksen C, Phattharapornjaroen P, Kreethep W, Suwanmano C, Jenpanitpong C, Nonnongku R, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Bag-Valve Mask versus Endotracheal Intubation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest on Return of Spontaneous Circulation: A National Database Study. Open Access Emerg Med. 2020 Mar 12;12:43-46. doi: 10.2147/OAEM.S229356. PMID: 32210644; PMCID: PMC7075431.
Yuksen C, Phattharapornjaroen P, Kreethep W, Suwanmano C, Jenpanitpong C, Nonnongku R, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Adrenaline use as a poor predictor for the return of spontaneous circulation among victims of out-of-hospital cardiac arrest according to a national emergency medical services database. Turk J Emerg Med. 2020 Jan 28;20(1):18-21. doi: 10.4103/2452-2473.276382. PMID: 32355897; PMCID: PMC7189820.
Supatanakij P, Yuksen C, Chantawong T, Sawangwong P, Jenpanitpong C, Patchkrua J, Kanchayawong P. Straddle versus Conventional Chest Compressions in a Confined Space; a Comparative Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 14;9(1):e4. doi: 10.22037/aaem.v9i1.994. PMID: 33313571; PMCID: PMC7720852.
Tangkulpanich P, Yuksen C, Kongchok W, Jenpanitpong C. Clinical Predictors of Emergency Department Revisits within 48 Hours of Discharge; a Case Control Study. Arch Acad Emerg Med. 2020 Nov 5;9(1):e1. doi: 10.22037/aaem.v9i1.891. PMID: 33313568; PMCID: PMC7720856.

Suttapanit K, Yuksen C, Aramvanitch K, Meemongkol T, Chandech A, Songkathee B, Nuanprom P. Comparison of the effectiveness of endotracheal tube holder with the conventional method in a manikin model. Turk J Emerg Med. 2020 Oct 7;20(4):175-179. doi: 10.4103/2452-2473.297470. PMID: 33089025; PMCID: PMC7549516.
Aramvanitch K, Yuksen C, Jenpanitpong C, Nuanprom P, Phootothum Y, Phontabtim M, Watcharakitpaisan S. Validity of mild TBI risk score to predict intracranial hemorrhage in cases of mild traumatic brain injury in Thailand. Trauma Surg Acute Care Open. 2020 Apr 19;5(1):e000453. doi: 10.1136/tsaco-2020-000453. PMID: 32377569; PMCID: PMC7199817.