สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ปีการฝึกอบรม 2567 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการฝึกอบรม 2567

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมตามหลักสูตร : 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล พ.ศ.2565

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 คน/ปี

กำหนดการรับสมัคร    15 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567

วันสัมภาษณ์รอบ 1 :

สถานที่สัมภาษณ์และคัดเลือก : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

          ● เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา (Thai Emergency Physician) หรือ
          ● เป็นแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมระดับชั้นสุดท้ายใน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ กรณีที่สอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่ได้จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
          ● เป็นผู้มีใจรักในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และต้องการความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบ
          ● สามารถเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ได้ (Adult learning)
          ● ร่วมงานเคียงคู่กับอาจารย์อย่างเป็นมืออาชีพ
          ● มีความยืดหยุ่น รวมถึงคล่องตัวในการเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

          ขั้นตอนที่ 1
          สมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร 02-2012404 ติดต่อ คุณภมร นามเสนาะ (ในวันและเวลาราชการ) และ
               ● กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน จาก website งานการศึกษาหลังปริญญา https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in พร้อมแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และให้เป็นไปตามระเบียบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น ใบรับรองแพทย์, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
               ● การส่งเอกสารเพิ่มเติม (โดยสามารถสมัครได้ทันทีที่พร้อม และส่งเอกสารให้ครบถ้วนก่อนกำหนดปิดรับสมัคร) ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
         ขั้นตอนที่ 2 
               ● การสอบสัมภาษณ์
         ขั้นตอนที่ 3 
               ● ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภายใน 7 วันทำการ

หลักฐานและเอกสารการรับสมัคร ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (*จำเป็น)

          1. ข้อมูลเบื้องต้น
          2. ประวัติส่วนตัว
          3. ประวัติการศึกษา
              - ประวัติตามทรานสคลิป
              - ผลสอบ National License
          4. ข้อมูลการเพิ่มพูลทักษะ
          5. ประวัติการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          6. รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน 3 ท่าน
          7. หลักฐานประกอบการสมัคร
         <<< ระบบรองรับไฟล์ รูปถ่าย *.jpg และ *.png และไฟล์เอกสาร เป็น PDF เท่านั้น >>>
          - รูปถ่ายประกอบการสมัคร : รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมชุดครุย "พื้นหลังขาวเท่านั้น"
            รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนการการสมัคร "หากผ่านการสัมภาษณ์" รูปนี้จะนำไปทำบัตรประจำตัวบุคลากร
            (รูปต้องมีความละเอียดสูง ไม่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ)
         
สำเนา
          - ปริญญาบัตร
          - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม : (ที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้น)
          - ใบแสดงรายวิชและผลการศึกษา (Transcript ฉบับสมบูรณ์)
          - บัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
          - ทะเบียนบ้าน
          - บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร (Letter of Intention) ไม่เกิน 1 หน้า A4

          - หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
          - หลักฐานอื่นๆ ประการสมัคร (ถ้ามี)
          - คะแนนภาษาอังกฤษ
          - Fellow ใช้คะแนน MU GRAD PLUS หรือ TOEFL ITP ,TOEFL iBT ,CUTEP ,IELTS
 

เกณฑ์ในการคัดเลือก
          การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะทำโดยการให้คะแนนตามหลักฐานการสมัครและการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ซึ่งอาจมีหรือไม่มี จะนำไปสู่การให้คะแนนของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก ดังต่อไปนี้
          > ความสำเร็จของผลงานวิชาการ
               ● ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือต่อยอดจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
          > ทุนต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐให้เข้ารับฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการผ่านการคัดเลือก
          > ประสบการณ์ในการทำงาน ได้แก่ จำนวนปีที่ใช้ทุน บทบาทหน้าที่ สถานที่ทำงาน คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน
               ● หากมีประสบการณ์ในด้านการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสถานการณ์ภัยพิบัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
               ● คำแนะนำจากผู้ร่วมงาน (recommendation) ควรสะท้อนถึงตัวตน และประสบการณ์ของผู้สมัครอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรฝึกอบรมฯ พิจารณาจดหมายรับรองทั้งจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือสหวิชาชีพ โดยขึ้นอยู่กับผู้สมัครและจำกัดไม่เกินจำนวน 3 ฉบับ
          > ผลการวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภายใน 5 ปี)
               ● การพิจารณาคะแนนที่จะได้รับเป็นไปตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก (IELTs >5.0, TOEFL-iBT >64, MU GRAD Plus >70)
               กรณี !! การสอบวัดผลโดยสถาบันอื่นๆ สามารถใช้ในการยื่นสมัครได้และสัดส่วนคะแนนจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดการเทียบเคียงผลการวัด
          > การสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีการวัดเจตคติ
               ● ทักษะทางจิตใจและอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ
               ● แรงจูงใจ ทัศนคติ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความมีอารมณ์ขัน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสุภาพ การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
               ● คุณสมบัติทั่วไป การแต่งกาย บุคลิกภาพ ความน่าไว้วางใจ ความรู้ทั่วไป
               ● นำเสนอโครงการ หรือผลงานที่ผ่านมาพร้อมแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนา
               ● นำเสนอโครงการ หรืองานวิจัยที่สนใจ หรือวางแผนการดำเนินการไว้

สถานที่การคัดเลือก

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร  02-2012404

          ● https://www.rama.mahidol.ac.th/er/th/education/fellowship

การสมัครทางเว็บไซต์ : งานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา

          โทร  02-2011804-6

          ● https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/th/regisraf

คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ