การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ (ThaiSim PTTEP 2017)

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ (ThaiSim Training at PTT-EP 2017)

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560

ณ สถานีผลิตหลักลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

และ ห้องประชุมอยุธยาโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. PTTEP สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันOil Industry Environmental Safety Group Association(IESG) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดการอบรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ โดยคณะวิทยากรจาก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบ THAI Medical Response to Major incident Simulation Training หรือ ThaiSim ในการฝึกอบรม โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมการอบรมและคณะวิทยากร ได้ศึกษาดูงาน ณ แหล่งขุดเจาะน้ำมัน สิริกิติ์ โครงการ S1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และในวันที่ 19-20 จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560