งาน EMS Safety Forum ครั้งที่ 1

งาน EMS Safety Forum ครั้งที่ 1

ในวันที่ 14-15 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

     วันนี้ 14 กันยายน 2560 นักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการความปลอดภัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Safety Forum ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน ภายในงานวันนี้ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางยุทธวิธี (Thailand Tactical EMS; TTEMS) โดย นอ.นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง กรมแพทย์ทหารเรือ, ความปลอดภัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องฉุกเฉิน (ER Safety) โดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่มอบโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมดังกล่าว อันเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา รมวฉ301 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย(สนฉท.)