งานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน จุฬา-รามา-ศิริราช JCMS2017

งานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน จุฬา-รามา-ศิริราช JCMS2017

ในวันที่ 13 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  

     วันที่ 13 กันยายน 2560 นักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2-3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน จุฬา-รามา-ศิริราช JCMS2017 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ทั้ง Oral Presentation และ E-Poster รวมทั้งการบรรยายที่มีการอัพเดทความรู้วิชาการทางการแพทย์เฉพาะด้านตามสาขาต่างๆ โดยมีอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อ ดังนี้ Hospital admin โดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, Integrating anaesthesiology and critical care in ER practice โดย อ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์, Emergency ultrasound in modern day โดย อ.นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล และ Recreational drug use in adolescent โดย ผศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย(สนฉท.)