ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

พิธีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ปี 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา

ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ปี 2563

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  

 

 

ในนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิรามาธิบดี ที่ได้กรุณามอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 27 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาในวันนี้

พวกเราสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา ตามความปรารถนาของทางมูลนิธิรามาธิบดี ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษามา ณ โอกาสนี้ครับ/ค่ะ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic