ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (Research Oral Presentation)

รางวัลชมเชย

การประกวดนำเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาอังกฤษ(Research Oral Presentation)

วันที่ 30 มีนาคม 2560

ณ ห้อง Sapphire 206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

     อีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจใน "เวทีระดับประเทศ" ของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (Research Oral Presentation) โดย นศ.นฉพ.ประยุทธ สุขอุ้ม นศ.นฉพ.วรณี กรีเทพ และ นศ.นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล นักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากงานวิจัยเรื่อง "Accuracy of moderate risk criteria in mild TBI to predict positive result on CT brain"
     ในโอกาสนี้ได้รับรางวัลจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี