รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556

 

          ร่วมแสดงความยินดีแก่ อ.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น  อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้รับรางวัล กพร. ประเภทรางวัล "รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ"  ซึ่งได้ส่งผลงานเรื่อง แถบฉุกเฉินกู้ชีพเด็กรามาธิบดี ramathibodi Pedaitrice Emergency Card (RPED)  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพ