รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

         ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน