การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับภาควิชา ประจำปี 2563

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับภาควิชา ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง Board Room ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน