ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

การฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ Thai Simulation Training (ThaiSim) แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

การฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ

Thai Simulation Training (ThaiSim)

แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ Thai Simulation Training (ThaiSim) แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

     ช่วงเช้าของวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการฝึกอบรมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในรูปแบบของ Thai Simulation Training (ThaiSim) แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จำนวนกว่า 30 คน เพื่อพัฒนาทักษะการตอบสนองต่ออุบัติภัยหมู่หรือ Major incident โดยการฝึกในครั้งนี้ ได้บูรณาการตั้งแต่การบริหารจัดการที่จุดเกิดเหตุ (Scene management) การบริหารจัดการในโรงพยาบาล (Hospital management) บทบาทหน้าที่ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Emergency operation center) และการปฏิบัติตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident command system: ICS) เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในหลักการ บทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติในการตอบสนองต่อเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ที่มีประสิทธิภาพ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic