การแข่งขันจัดการภัยพิบัติ Disaster Manages งานประชุม MEDxUSM ณ University of Science Malaysia - Health Campus

การแข่งขันจัดการภัยพิบัติ Disaster Manages งานประชุม MEDxUSM

ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2562

ณ University of Science Malaysia - Health Campus