มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า