การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Medical Emergency Response Team)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

(Disaster Medical Emergency Response Team)

รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561

ณ วังใหญ่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Prepare for the Worst, Plan for the Best

Managing Crowd at Events and Venues of Mass Gathering 
"การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงที่ไม่มีในตำรา"

ขอขอบพระคุณ ชมรม ปคส.สถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ที่ให้โอกาสทีมกู้ชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีและนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เข้าทำการดูแลจัดการภาวะฉุกเฉินในกิจกรรมสาธารณกุศล "We Share NUVO & Friend Charity Concert" 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic