อบรม Basic CPR & AED แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1

อบรม Basic CPR & AED แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

  

 

     ช่วงเช้าของวันนี้ (28 มิถุนายน) ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1" ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนักศึกษานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและสาธิตขั้นตอนต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
     โครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายสำคัญของทางมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในสวัสดิภาพด้านชีวิตและสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อเพิ่มความพร้อมกรณีมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะภาวะหัวใจหยุดเต้นซึ่งเป็นอันตรายแก่ชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจึงได้มีการติดตั้งเครื่อง AED โดยรอบพื้นที่จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี (OP) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (SS) และหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร ทั้งยังได้ร่วมกับทีมวิทยากรจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมถึงการใช้เครื่อง AED ตลอดปีที่ผ่านมาอีกด้วย