โครงการอบรมการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานและการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

โครงการอบรมการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานและ

การฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

  

  

  

 

  

  

  

     

     วันนี้ (วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561) ณ อาคาร 2 ศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กองบินตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงเทพ มูลนิธิองค์กรการกุศล ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดการฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และแผนการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยทางบก ทางอากาศยาน และการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ โดยในครั้งนี้ นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 ได้ร่วมเข้าฟังบรรยายและร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย

เหตุการณ์จำลองกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชน โดยใช้หลักการจัดการอุบัติเหตุกลุ่มชนขนาดใหญ่ MIMMS และในเหตุการณ์นี้ยังมีการร้องขอการเคลื่อนย้ายทางอากาศ โดยมีอากาศยานปีกหมุนและทีมเคลื่อนย้ายทางอากาศจากกองบินตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วย นำมาซึ่งประโยชน์ในด้านความรู้และการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่อไป 📣 🎊

ขอบพระคุณภาพและข้อมูลจากเพจ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มา ณ โอกาสนี้ครับ