ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา RAMAMEDIC ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้งที่ 12 (12th National EMS Forum)

งานประชุม National EMS Forum ครั้งที่ 12 และงานประชุม ATCEP ครั้งที่ 2

วันที่ 11-13 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

     ขอแสดงความยินดีกับ RAMAMEDIC ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนองานวิจัยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แบบ oral presentation ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้งที่ 12 (12th National EMS Forum) ทั้ง 5 รางวัล ได้แก่
การนำเสนอด้วยวาจาภาษาไทย
     1.รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอด้วยวาจา ภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจและการข่วยหายใจชนิดมือบีบในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล โดย วรณี กรีเทพ ชนกานต์ สุวรรณมะโน
     2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอด้วยวาจา ภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในโมเดลหุ่นท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอ โดย ประยุทธ สุขอุ้ม พรหมเพชร นวลพรม มนินา ทิลารักษ์
การนำเสนอด้วยวาจาภาษาอังกฤษ
     1.รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอด้วยวาจา ภาษาอังกฤษ : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Digoxin ในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วที่ห้องฉุกเฉิน โดย เจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ กรนุช เสถียรรัมย์ อมรรัตน์ สุขโข
     2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอด้วยวาจา ภาษาอังกฤษ : การประเมินเครื่องมือการทำนายภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ (MTBI Score) ในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดไม่รุนแรง โดย ธีรภัทร์ จันทวงศ์ ฐิตาภรณ์ มีมงคล เจนจิรา ใยเทศ
     3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอด้วยวาจา ภาษาอังกฤษ : การทำนายภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอหักในผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นคอ โดย วัชรพงษ์ ม่วงศรี พงษ์ตะวัน เจริญลอย กมลชนก สินธุมงคลชัย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic

บรรยากาศการแข่งขันการประกวดนำเสนองานวิจัย “Paramedic scientific” ในรูปแบบ oral presentation ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บรรยากาศการประกาศผลการประกวดนำเสนองานวิจัย “Paramedic scientific” ในรูปแบบ oral presentation ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ