The 10th Emergency Medicine Tournament 2019

The 10th Emergency Medicine Tournament 2019

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 11 ธันวาคม 2562  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางวิชาการประจำปี Interhospital Tournament โดยมีแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจาก 9 สถาบันด้วยกัน ดังนี้
               1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
               2.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
               3.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
               4.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               5.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
               6.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์
               7.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
               8.โรงพยาบาลตำรวจ
               9.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โดยช่วงเช้าเป็นการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Disaster simulation ที่ให้แพทย์ประจำบ้านจากทุกสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เรียนรู้การทำงานร่วมกันในสถานการณ์ภัยพิบัติ ผู้จัดทำขอขอบคุณ อาจารย์แพทย์จาก 9 สถาบันที่สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณแพทย์ประจำบ้านทุกท่านที่มาเข้าร่วม และช่วยจัดงาน  งานปีนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางเจ้าภาพยินดีรับความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงงานให้พัฒนาดียิ่งขึ้น 

จากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Interhospital Tournament ขอแสดงความยินดีกับทีมแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
โรงพยาบาลตำรวจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

บรรยากาศในการแข่งขัน