สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 1 -  31 ตุลาคม 2560

📢 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 📢

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลารามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งแพทย์ที่มีความประสงค์ต้องการสมัครแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องทำการกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทั้ง 2 เว็บไซต์ ดังนี้

1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  >> https://med.mahidol.ac.th/graded/ <<

2.วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  >> https://tcep.or.th/residentmatching/2561 <<
   - โดยมีวิธีขั้นตอนการสมัครดังนี้ >> https://tcep.or.th/residentmatching/2561/instruction <<

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ ห้อง ประชุม BoardRoom ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล