รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้านการศึกษา

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  

  

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramathibodi Emergency Medicine Department