ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับใบประกาศวุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน

ที่ได้รับใบประกาศวุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562