CONGRATULATION EP12 ERRAMA

CONGRATULATION EP11 ERRAMA

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ณ ชั้น 3  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล