วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทุกสถาบันทั่วประเทศ

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดผลงานวิจัย

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทุกสถาบันทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุเเละเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทุกสถาบันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกำหนดรางวัลไว้ 3 ประเภท ได้แก่
               1.รางวัล Best Scientific
               2.รางวัล Best Practical Research
               3.รางวัล Best Innocative Reaearch

ผลการประกวด
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

นายแพทพันธการต์ ตันสุวรรณรัตน์ รางวัล Best Scientific Research

แพทย์หญิงกัษกร เขียวแก้ว รางวัล Best Practical Research

ส่วนรางวัล Best Innocative Reaearch ไม่มีผู้นำเสนอผลงาน

 


 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       
       
       
s