การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556

 
 
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2557
ณ ห้องประชุมศูนย์อบรมสถานการณ์จำลอง ชั้น 2 ตึก อำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี
 

พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์

ได้รับรางวัล Practical  

พญ.ชนากานต์ สุวัฒนศิลป์

ได้รับรางวัล Innovative

นพ.วัชรพงศ์ ชินศุภลักษ์

The best scientific research