ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

จำนวนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS63 รอบ 1-4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนการรับนักศึกษาในระบบ TCAS63 รอบ 1-4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จำนวนรับนักศึกษาในระบบ TCAS63 รอบ 1-4 ของมหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามคณะ/หลักสูตร
รอติดตามรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครรอบ 1 Portfolio ได้ทางเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th ใน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562