ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ อาจารย์แพทย์หญิงวิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์หญิงวิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์

ได้รับโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร”

และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษจิกายน 2564

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

อาจารย์แพทย์หญิงวิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ ได้รับรางวัล
อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร

  

 

     ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์หญิงวิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปี 2564 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ได้เป็นเกียรติมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แก่ อาจารย์แพทย์หญิงวิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร จำนวน 9 คน