เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัคร Elective EMS Experience for ER Resident 2566

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสมัคร

EMS Experience for ER Resident

เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

*** โปรดทราบก่อนมา Elective ***

1. หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ทางต้นสังกัดส่งหนังสือ ขอเข้า Elective มาที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยามหิดล (เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. กรณีมา 2 สัปดาห์ (เริ่มวันแรกของสัปดาห์ตามที่ภาควิชาฯ กำหนดเท่านั้น)

 

 

ลงทะเบียน EMS Experience for ER Resident 2566 รายวิชาที่เปิด RAEP 103 คลิกที่นี่