ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปี 2560

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
อาจารย์แพทย์หญิงพรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

     
     🎊🎊🎊 ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 🎊🎊🎊
     อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2553 จากนั้นสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ.2557 และปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
     จากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ตอนหนึ่งในโอกาสที่ได้รับรางวัล ได้กล่าวว่า ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติ และรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต้องพยายามมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีความรู้และแสดงศักยภาพได้เต็มที่ สำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ หนังสือซักประวัติและตรวจร่างกายในภาวะฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำมากภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้อ่าน ได้อ้างอิง เพราะเนื่องจากสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นวิชาใหม่ ถ้าไม่มีตำราอะไรเลยเด็กๆ จะเคว้งคว้าง การทำหนังสือเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดและไม่เคยคิดว่าจะทำ แต่พอทำออกมาแล้วเด็กๆ มีอะไรได้อ่านก็รู้สึกดีด้วย
     ชีวิตในการทำงานมีบุคคลหนึ่งท่านที่เป็นแรงบันดาลใจ นั่นคือ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาจารย์เป็นผู้สอนให้รู้ว่าในการทำงานไม่มีใครผิดเลย เช่นเดียวกับการสอนนักศึกษา อยู่ที่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไร อาจารย์เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิต การทำงาน และการเป็นครู
     โอกาสนี้ ในนามของนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตร ซึ่งจะรับรางวัลจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ในพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคมนี้ครับ