เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ระดับอาเซียน ผ่านระบบออนไลน์

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA)

ระดับอาเซียน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

          ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ระดับอาเซียน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของ ASEAN University Network (AUN) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
          Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ
          Prof. Dr. Amelia P. Guevara จาก University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
          ในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดการตรวจประเมิน โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก AUN และแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น Prof. Dr. Suzeini Binti Abd Halim กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินในครั้งนี้
          ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.นอ.นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา รวมถึง รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการตรวจประเมิน
ในนามของหลักสูตรฯ ขอต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิของ AUN ทั้ง 2 ท่าน สู่การตรวจประเมินหลักสูตรในครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic