พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา - เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และ โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา - เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  

  

  

  

  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา - เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

วันนี้ (9 มิถุนายน พ.ศ.2564) เมื่อเวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา - เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.) “ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เป็นผู้ลงนาม และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์จากทั้ง 2 ส่วนงาน ตลอดจนผู้แทนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความรู้ความสามารถด้านปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.) รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การบริการสุขภาพ ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับฉุกเฉินการแพทย์

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ramamedic