ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่
 

 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 

ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2560 ระดับปฏิบัติการ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

      
นางสาววันทนา พุ่มพวง

 

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริหาร
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559